درباره همایش

تاكنون از بهره‌وري در صنعت و ارتقاي آن زياد شنيده‌ايم و هربار نيز آن را به عنوان يك هدف بزرگ و گاه دست‌نيافتني تصور كرده‌ايم. بلافاصله مجموعه‌اي از بايد‌ها و نبايدها، اصول و مدل‌هاي ارتقاي بهره‌وري در ذهن ما تداعي شده است، مجموعه‌اي از شاخص‌هاي اندازه‌گيري بهره‌وري و تأثير و تأثر آن‌ها ذهن مديران را به خود مشغول كرده است و آرماني تصور شده كه تحقق آن بسيار دشوار است. اما در واقع بهره‌وري كنار هم چيدن راه‌حل‌هاي ريز براي مسائل كوچك، با توجه به شرايط محيطي و ساختار سازمان يا بنگاه اقتصادي مورد مطالعه است. هر حركت و راه‌حلي در جهت بهبود هر يك از مسايل، به نوعي ارتقاي عملكرد يك يا مجموعه‌اي از فرآيندها و در نتيجه گامي به سوي ارتقاي بهره‌وري است.
يك مطالعه ساده در صنايع و شركت‌هاي توليدي نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي اين شركت‌ها در موجودي‌هاي اقلام مختلف اعم از مواد و قطعات، راكد مانده است و اين امر در صنايع كشور ما نيز مشهود است. بنابراين، هر سياست و برنامه‌اي كه كاهش تعداد و تنوع اقلام را موجب شود، با آزادسازي اين سرمايه‌ها، مي‌تواند گام مؤثري در جهت افزايش بهره‌وري بنگاه‌ها باشد كه دو رويكرد اساسي در موضوع كاهش تنوع اقلام وجود دارد:

اول؛ استفاده از مؤلفه‌ها و قطعات مشترك در طيفي از محصولات كه به كاهش تنوع و مديريت بهتر اقلام و بهبود مديريت تأمين‌كنندگان با تجميع نيازها منجر مي‌شود.
دوم؛ استفاده از سيستم يا سيستم‌هاي كدگذاري مناسب و منطقي كه با ارائه شناخت دقيق از اقلام در گردش بنگاه‌ها و مبتني برتشابهات آن‌ها، زمينه كاهش تنوع اقلام را فراهم مي‌آورد.

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران با تكيه بر ضرورت مسئله كاهش تنوع اقلام و كدگذاري درون‌بنگاهي و با استناد به نتايج حاصل از آن كه در تعامل با برخي صنايع بزرگ كشور بدست‌ آمده است، بر آن است تا با برگزاري همايشي متشكل از كارشناسان صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اعم از توليدي و خدماتي و با بهره‌گيري از نظرات استادان و صاحبنظران در حوزه كدينگ و مديريت زنجيره تأمين و همچنين استفاده از تجربيات برتر شركت‌ها، جنبه‌هاي مختلف نظري و عملي كدگذاري و كاهش تنوع اقلام را بررسي نمايد. اين همايش با هدف تببين اهميت موضوعات اشتراك‌گذاري قطعات، كدگذاري، كاهش تنوع اقلام در صنعت و انتقال تجربيات برتر در اين حوزه‌ها در آذر ماه 1390 برگزار می‌شود.