بیشتر بدانید …

چنانچه تمایل دارید تا درباره موضوع همایش ایران‌کد و بهره‌وری در صنعت جستجو کنید، پیگیری کلیدواژه‌های زیر کمک‌تان خواهد کرد.

de-duplication

inventory rationalization

cataloging

data cleaning

master data management

supply chain visibility